Go Back

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Definities

“AVR”: alle bedrijven die deel uitmaken van de AVR-Groep, zowel de moedermaatschappij als de zuster- en dochtervennootschappen; “Klant”: iedere natuurlijke of rechtspersoon waaraan AVR goederen, werken en/of diensten levert, verhuurt of in consignatie geeft, of die aan AVR goederen in bewaring geeft.

2. Toepassingsgebied

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten waarbij AVR goederen, werken en/of diensten van welke aard ook aan de Klant levert. Door het feit van de bestelling worden deze algemene voorwaarden zonder voorbehoud door de Klant aanvaard. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. De toepassing van eventuele aankoopvoorwaarden of andere voorwaarden van de Klant wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig zou worden verklaard, zal hierdoor de rechtsgeldigheid van de overige algemene voorwaarden niet worden aangetast. Eventuele nietige bepalingen worden vervangen door een nieuwe bepaling die overeenstemt met de doelstellingen en de keuzes van deze algemene voorwaarden.

3. Offertes en orderbevestigingen

Offertes zijn louter informatief en verbinden AVR niet. Offertes zijn geldig voor een duur van dertig (30) dagen, tenzij uitdrukkelijk anders opgegeven. AVR is alleen gebonden door de schriftelijke orderbevestiging uitgaande van AVR. Een orderbevestiging geldt enkel voor de daarin bevestigde goederen en/of werken, en geldt niet voor navolgende bestellingen en/of opdrachten. Alle prijzen worden gegeven zonder homologatie voor het wegverkeer in de verschillende landen. De homologatie- en/of inschrijvingskosten zijn steeds ten laste van de Klant.

4. Orderwijzigingen

Aanvragen tot orderwijzigingen kunnen tot 2 maanden voor de gewenste leverdatum naar de backoffice worden gestuurd. De backoffice van AVR zal de aanvraag in overweging nemen en bevestigen of de wijziging al dan niet kan worden doorgevoerd. Aan orderwijzigingen zijn altijd administratieve kosten verbonden. Bij aanvragen tot 3 maanden voor de gewenste leverdatum wordt een standaardbedrag in rekening gebracht. Voor aanvragen tussen 3 en 2 maanden voor de gewenste leverdatum wordt een bedrag per productcategorie in rekening gebracht.

5. Annulering van een order

Bij annulering van een order door de Klant zal AVR recht hebben op een annulerings- en schadevergoeding als volgt: indien op datum van de annulering door de Klant het order nog niet in uitvoering is en AVR in functie van het order nog geen bestellingen bij leveranciers heeft gedaan, heeft AVR recht op een vergoeding van vijf en twintig pro cent (25%) van de prijs van het order; indien het order wel in uitvoering is heeft AVR recht op een vergoeding van vijf en twintig pro cent (25%) van de prijs van het order vermeerderd met de kostprijs van de gewerkte uren, bestelde en/of gebruikte materialen en onderdelen, en handling.

6. Leveringstermijnen

Behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding zijn de opgegeven en/of overeengekomen leveringstermijnen louter indicatief en zonder enige verbintenis. De overschrijding doet in hoofde van de Klant geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst ontstaan.

7. Overmacht en hardship

AVR behoudt zich het recht voor om overeenkomsten waarvan de uitvoering onmogelijk, zeer moeilijk of al te exorbitant geworden is om redenen onafhankelijk van haar wil, die het normale verloop van de bevoorrading, fabricage of verzending zouden verhinderen, met inbegrip van maar niet beperkt tot staking, lockout, bedrijfsbezetting, gehele of gedeeltelijke stopzetting wegens een administratieve maatregel, in- en uitvoerbelemmeringen, rampen, het niet of niet tijdig nakomen door een derde van zijn/haar verplichtingen jegens AVR, of om elke andere reden buiten schuld of risico van AVR ontstaan, op te zeggen of op te schorten tot de reden heeft opgehouden te bestaan, zonder recht op schadevergoeding voor de Klant.

8. Levering

Alle goederen en werken worden geleverd Ex Works (EXW) Roeselare, behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding. De goederen worden beschouwd als geleverd en aanvaard door de Klant bij het vertrek van de goederen uit de werkhuizen van AVR te Roeselare, zelfs indien een prijs “franco” gerekend wordt. De Klant kan zich op die plaatsen steeds laten vertegenwoordigen. De goederen en werken worden geleverd met de kleine gebruikelijke afwijkingen o.a. inzake maatvoering en kleur, waarvoor AVR niet aansprakelijk kan worden gesteld. De goederen reizen altijd op risico van de Klant.

9. Klachten

Op straffe van verval dienen klachten wegens zichtbare gebreken geformuleerd te worden onmiddellijk bij de levering door de Klant of zijn vertegenwoordiger.

Verborgen gebreken kunnen slechts aanleiding geven tot vergoeding indien zij met bekwame spoed zijn opgespoord en op straffe van verval binnen de dertig (30) dagen na levering worden gemeld aan AVR.

De klant mag de goederen slechts retourneren mits schriftelijke toestemming van AVR. Deze toestemming voor retour van de goederen houdt geen erkenning van aansprakelijkheid in. De kosten van terugzending blijven voor rekening van de Klant.

In geen geval kunnen klachten wegens zichtbare of verborgen gebreken tot gevolg hebben dat de Klant het recht heeft de betaling op te schorten of uit te stellen.

De totale aansprakelijkheid van AVR zowel voor zichtbare als voor verborgen gebreken is beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de voor de betreffende gebrekkige goederen bedongen prijs (exclusief BTW). De aansprakelijkheid van AVR voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, … is steeds uitgesloten.

10. Betaling

Alle facturen zijn contant en zonder korting betaalbaar op de zetel van AVR te Roeselare binnen de dertig (30) dagen na factuurdatum.

In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een factuur op de vervaldag, wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling het factuurbedrag vermeerderd met de interesten berekend volgens de wet van 02 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties.

In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een factuur op de vervaldag wordt het schuldsaldo daarenboven verhoogd met twaalf pro cent (12%), zelfs bij toekenning van termijnen van respijt, met een minimum van tweehonderd vijftig euro (€ 250,00 EUR).

In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een factuur op de vervaldag, worden alle andere nog verschuldigde bedragen van rechtswege opeisbaar. In dit geval zal AVR het recht hebben om elke verdere levering of uitvoering op te schorten tot na de volledige betaling of om de waarborgen te eisen die zij nodig acht.

Wanbetaling brengt van rechtswege het verlies van alle andere toegestane kortingen, premies en eventuele distributierechten met zich.

11. Faillissement van de Klant

In geval van faillissement of elke andere vorm van het ontstaan van een samenloop van schuldeisers van de Klant worden alle uitstaande overeenkomsten van rechtswege en vervroegd afgerekend op die datum en in schuldvergelijking (close-out netting) gebracht. De verkochte goederen blijven eigendom van AVR tot betaling van dit saldo.

12. Netting in geval van wederzijdse schuldvorderingen tussen de Klant en AVR.

In overeenstemming met de wet van 15 december 2004 op de financiële zekerheden compenseren en verrekenen partijen automatisch en van rechtswege alle bestaande en toekomstige schulden ten opzichte van elkaar. Dit betekent dat in de contractuele relatie tussen partijen steeds maar de grootste schuldvordering per saldo na de voormelde automatische compensatie en verrekening overblijft en opeisbaar is.

13. Opschorting en ontbinding

In geval van enige verandering in de toestand van de Klant, zoals overlijden, omzetting, fusie, splitsing, overname, overdracht, vereffening, staking van betaling, opening van gerechtelijke reorganisatie, collectief of minnelijk akkoord, verzoek tot uitstel van betaling, stopzetting van activiteit, beslag of enige andere omstandigheid die het vertrouwen in de kredietwaardigheid van de Klant kunnen schaden, houdt AVR zich het recht voor om wegens dat loutere feit hetzij de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot de Klant afdoende zekerheden stelt voor zijn betaling, hetzij de overeenkomst met de Klant ontbonden te verklaren, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, vanaf de datum van verzending van het schrijven ter bevestiging van de ontbinding, onverminderd het recht van AVR om schadevergoeding te vorderen.

14. Eigendomsvoorbehoud

De goederen blijven de eigendom van AVR zolang door de Klant de prijs niet volledig is voldaan, zelfs indien de goederen in gebruik genomen werden of bewerkt werden. Eens de goederen geleverd zijn draagt de Klant alle verlies- en vernielingsrisico`s.

Het is de Klant verboden om daden van vermenging of bewerking te stellen, zolang de Klant de prijs niet integraal heeft betaald.

Wanneer het in lid 1 gestipuleerde eigendomsvoorbehoud toch verloren zou gaan, bijvoorbeeld ingevolge incorporatie, vermenging of bewerking, waardoor de goederen niet meer in natura aanwezig zijn bij de Klant of niet meer identificeerbaar zijn, en derhalve niet langer voldaan zou zijn aan de identificatievoorwaarde voor het revindicatierecht van AVR, zal AVR ab initio geacht worden mede-eigenaar te zijn van het vermengde geheel en zal de toestand van mede-eigendom van rechtswege beëindigd worden op de eerste dag volgend op deze waarop het eigendomsvoorbehoud verloren is gegaan, waarna van rechtswege en onmiddellijk de onverdeeldheid wordt verdeeld tussen alle mede-eigenaars van het vermengde geheel in gelijke delen.

De Klant gaat uitdrukkelijk akkoord met de vestiging van een pandrecht in de zin van artikel 2071 e.v. van het burgerlijk wetboek op alle goederen geleverd door AVR aan de Klant in het kader van vroegere contractuele relaties.

Alle bestellingen worden geacht deel uit te maken van één globale overeenkomst. AVR is gerechtigd om voor alle aan hem door de Klant verschuldigde sommen, een retentierecht uit te oefenen op alle goederen van de Klant die in het bezit van AVR zijn.

15. Goederen in bewaring

De Klant verzaakt aan alle rechten welke hij/zij volgens het burgerlijk wetboek zou kunnen laten gelden ten overstaan van AVR uit hoofde van de totale of gedeeltelijke vernieling, verdwijning of beschadiging van goederen in bewaring gegeven en/of gedeponeerd in de werkhuizen van AVR, welke ook de oorzaak van deze gebeurtenis zou kunnen zijn en ondermeer in geval van brand, ontploffing, ...

De Klant zal zelf instaan voor de verzekering van goederen in bewaring. AVR heeft geen verplichting om de goederen in bewaring te verzekeren.

16. Taal, toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

De Nederlandse versie van deze algemene voorwaarden is de enige authentieke. Deze algemene voorwaarden zijn op eenvoudig verzoek beschikbaar en zijn te consulteren op www.avr.be. Alle overeenkomsten worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. Alle vorderingen of geschillen die er uit voortvloeien of ermee verband houden, vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken bevoegd voor de maatschappelijke zetel van AVR; of de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk, de rechtbank van koophandel Gent, afdeling Kortrijk, en het vredegerecht Roeselare.